echo "";?>

". mysql_result($result2,0,"Name")."


"; $temp=mysql_result($result2,0,"image"); echo "

"; echo "
"; if ($temp){ echo "";} echo "        ".mysql_result($result2,0,"Comment")."

"; // echo '
' ; echo "
    "; for($i=0; $i" ; echo "
  • ". mysql_result($result,$i,'Name')."
    "; echo ""; } echo "